NSKF - Nihon Shotokan Karate-do Federation
9th January - Kagamibiraki in NSKF HQ
kagamibiraki2016.JPGkagamibiraki2016_4.JPG
Copyright © Nihon Shotokan Karate-do Federation. All Rights Reserved.
Copyright © Nihon Shotokan Karate-do Federation. All Rights Reserved.