NSKF - Nihon Shotokan Karate-do Federation
14th January - Kagamibiraki in HQ
14th January, Kagamibiraki in HQ
FB_RIMG0019.JPGFB_RIMG0020.JPGFB_RIMG0024.JPGFB_RIMG0028.JPGFB_RIMG0032.JPGFB_RIMG0035.JPGFB_RIMG0037.JPGFB_RIMG0040.JPG
Copyright © Nihon Shotokan Karate-do Federation. All Rights Reserved.
Copyright © Nihon Shotokan Karate-do Federation. All Rights Reserved.