NSKF - Nihon Shotokan Karate-do Federation
12th January - Kagamibiraki in Head Quarter
Kagamibiraki_training.jpgKagamibiraki_kampai.jpgKagamibiraki_takoyaki.jpgKagamibiraki_eating2.jpgKagamibiraki_food.jpg
Copyright © Nihon Shotokan Karate-do Federation. All Rights Reserved.
Copyright © Nihon Shotokan Karate-do Federation. All Rights Reserved.